واحد کنترل موتور(ECU)

مخفف Electronic Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقشهدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که می دانیدخودروهای انژکتوری بدلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهایآلودگی، بطور کامل در تمام دنیا جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند ومغز این سیستم ECU می باشد. ECU با توجه به سنسورهایی که به موتور متصلاست وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل کرده و پاسخهای لازم را به خروجیها کهعبارتند از: انژکتورها، جرقه زنها و ... اعمال می کند. سنسورهای کیت هایانژکتوری مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد ECU بهتر می تواندشرایط موتور را درک کند. سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از: سنسور دور یا RPM، سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP، سنسور دریچه گاز یا TPS، سنسور دمای آب یا CTS، سنسور دمای هوا ATS، سنسور اکسیژن یا لاندا،سنسور ضربه و ...

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper