ماده84آیین نامه رانندگی
موسسات باید بارهای وسایل نقلیه را طوری بارگیری نمایند و محکم ببندند که هیچگونه خطر جابجایی یا افتادن یا ریزش کردن یا باز شدن و یا پخش در هوا وجود نداشته باشد و به طور کامل ثابت باشد.

درهر حال راننده نیز مکلف است پس از اطمینان از درستی بارگیری و استحکام آن،وسیله نقلیه را به حرکت در آورد.

 

 

ماده85-آیین نامه راهنمائی و رانندگی
یدک یا هرنوع وسیله نقلیه ای که با وسیله نقلیه دیگری کشیده می‌شود باید با وسایل اطمینان بخشی که خطر باز شدن یا گسیختن یا شکستن نداشته باشد طوری متصل گردد که هنگام یدک کشی با کاهش سرعت وسیله نقلیه کشنده فاصله اولیه حفظ گردد.در هر حال هر نوع وسیله نقلیه که کشیده می‌شود باید یکنفر راننده دارای پروانه مجاز رانندگی هدایت آنرا بعهده گیرد تا در صورت وقوع خطر بتواند آنرا بدون وقوع حادثه کنترل نماید . وسایل نقلیه ای که بوسیله جرثقیل یا جدا کردن محور یا محورهایی از زمین کشیده می‌شود از شرط داشتن راننده مثتثنی هستند.

 

ماده117-آیین نامه راهنمائی و رانندگی
روی یدک و هر نوع وسیله نقلیه ای که وسیله نقلیه دیگری آنرا می‌کشد باید یک پرچم سفید به ابعادحداقل50سانتیمتری طوری نصب شود تا رانندگان دیگر از فاصله دور و از دو طرف جاده آنرا ببینند.

 

ماده39-یدک کشی
الف-یدک کشی یعنی انتقال وسیله ترابری آسیب دیده ای که با قوه محرکه خود قادر به حرکت نباشد باوسیله دیگر.
ب-هیچ وسیله ترابری نمی‌تواند در یک زمان بیش از یک وسیله ترابری آسیب دیده رایدک بکشد.
ج-وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز کاملا سالم باشد.
د-وسیله ترابری آسیب دیده باید در جریان یدک کشی دارای راننده مستقل باشد و حرکت آنرا با وسیله ترابری کشنده هماهنگ سازد.
ه-وسیله ترابری کشنده باید دارای قدرت کافی برای کشیدن وسیله ترابری آسیب دیده باشد.
و-وسیله ترابری آسیب دیده باید به طناب سیمی محکم(سیم بکسل)و یا بکسلهای ثابت به وسیله ترابری کشنده بسته شده باشد
ز-عمل یدک کشی باید در ساعات مجاز انجام شود.
ح-وسایل ترابری مسافر بری که دارای مسافر است نمی‌تواند وسیله آسیب دیده ای را یدک بکشد.اگر چه وسیله ترابری آسیب دیده مسافربری باشد.
در صورتیکه یکی از محورهای وسیله ترابری آسیب دیده خراب یا میزان آن به هم بخورد و یا اینکه دارای سیستم ترمز و فرمان ناقص باشد وسیله کشنده باید به جرثقیل مجهز بوده و وسیله ترابری آسیب دیده را در حالیکه محور آن از زمین بلند است با خود بکشد.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper