ماده 180-آیین نامه راهنمایی و رانندگی
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری رانندگان گردد ممنوع است رانندگان موظفند در هر حال بطور کامل به جلو توجه داشته باشند. (کنوانسیون راجع به ترافیک راهها مصوب 8 نوامبر 1968 مطابق با 1347)

بند1ماده سیزدهم :(سرعت و فاصله وسایل نقلیه)   هرراننده بایستی همواره وسیله نقلیه خود را تحت کنترل داشته و بتواند به موقع مراقبت لازم را نموده و همیشه قادر به انجام مانورهای لازم باشد و  نیز هنگام تعدیل سرعت بایستی به جمیع مقتضیات مخصوصا وضع زمین و موقعیت و مشخصات راه و شرایط وسیله نقلیه و محموله آن و همچنین شرایط جوی و تراکم ترافیک توجه دائمی داشته باشد تا در موقع لزوم بتواند وسیله نقلیه خود را در میدان دید جلو خود بدون ایجاد هیچ اشکالی متوقف سازد . در صورتیکه مقتضیات ایجاب نماید راننده بایستی از سرعت خود کاسته و در صورت لزوم توقف نماید. بخصوص در مواقعی که دید کافی وجود نداشته باشد.

 

-آمادگی
شما به هنگام رانندگی باید وسیله نقلیه خود را تحت کنترل داشته باشید تا بتوانید در موقع لزوم مانورهای لازم را در شرایط مختلف راه و آب و هوا انجام داده ، از سرعت خود کاسته و آنرا متوقف نمایید.در زمان رانندگی نباید حواس شما متوجه چیز دیگری باشد . اینکار اتخاذ تصمیم سریع و عکس العملهای به موقع را از شما خواهد گرفت و ممکن است در شرایط تصادف قرار گیرید.همیشه به جلو ، اطراف و فضایی که در بر گیرنده محیط شماست ، نوع حرکت وسایل نقلیه دیگر ، چگونگی وضعیت راه ، شرایط جوی ، عواملی که در کنار راه حرکت می‌کنند مثل عابرین و غیره توجه داشته باشید و زمان کافی برای مقابله با خطر را در نظر بگیرید .

 

آمادگی شامل موارد زیر است:

(1)مشاهده: به جلو و اطراف ، عابرین پیاده و دیگر استفاده کنندگان از راه توجه داشته باشید.
(2)پیش بینی:زمان کافی برای مقابله با خطرهای احتمالی را درنظر بگیرید.
(3)تمرکز:در زمان رانندگی همیشه آماده بوده و کاملاً تمرکز حواس داشته باشید تا بتوانید خوب فکر کنید و به موقع تصمیم صحیح بگیرید.
(4)آگاهی:از نوع راه و شرایط حاکم برآن درهنگام رانندگی آگاهی لازم را داشته باشید.
(5)عدم حواس پرتی:در زمان رانندگی نباید حواس شما متوجه چیز دیگری باشد و توجه شما فقط باید به راه باشد.این عامل در تصمیم گیری به موقع شما بسیار موثر است.

حالت روحی و وضعیت راننده
عوامل مثبتی که مانع ایجاد خستگی و بهبود حالت شما در رانندگی می‌گردد مانند موارد زیر را در نظر بگیرید:

(1)تفکر:به دیگر استفاده کنندگان از راه فکر کنید.رفتار شما نسبت به آنان مثبت (خوب) باشد همانطوریکه دوست دارید با شما رفتار شود.
(2)موقعیت:هنگام رانندگی در معابر،فاصله مناسبی با اتومبیلهایی که در جلو و کنار شما حرکت می‌کنند داشته باشید تا رانندگان احساس ناامنی نکنند.
(3)ادب و نزاکت:رفتار شما با سایر استفاده کنندگان از راه بایستی مانند اعضای یک گروه،بسیار خوب باشد.در اینصورت آنها نیز سعی می‌کنند تا این ایمنی را برای شما بوجود بیاورند.
(4)دانش قبلی:اجرای قوانینی که قبلاً یاد گرفته شده است همیشه مقدور نیست سعی کنید در مقابل قانون شکنی دیگران متین و آرام باشید.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper