گواهینامه پ-3 برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شود و در مدت یاد شده ، دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و مرتکب نشدن تخلف ، به گواهینامه رانندگی با اعتبار ده ساله پ2 تبدیل خواهد شد.

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به منظور رفاه حال متقاضیان و تشویق دارندگان این نوع گواهینامه به رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور و کاهش تخلفات و تصادفات ، گواهینامه های رانندگی پ-3 را در اولین مرحله با دو اعتبار یکساله و مشروط ثادر می نماید تا در صورتی که دارنده گواهینامه از تاریخ صدور اولیه گواهینامه تا یکسال مقررات را رعایت نموده و مرتکب تخلف نگردد ، اعتبار گواهینامه و بدون مراجعه به راهنمایی و رانندگی 10 ساله خواهد بود و در صورت ارتکاب تخلفات مهم و حادثه آفرینی که در زیر فهرست شده اند ، گواهینامه شخص متخلف توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اخذ و جهت تبدیل به گواهینامه موقت یکساله به واحدهای صدور گواهینامه رانندگی راهور ارسال خواهد شد.

1 - مقصر در تصادف منجر به فوت
2 - مقصر در تصادفات منجر به جرح
3 - تجاوز از سرعت مجاز
4 - سبقت غیر مجاز

و در صورت ارتکاب سایر تخلفات زیر ، مطابق دستورالعمل اجرایی ردیف 3 بند ت ماده 27 آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، در پایان یکسال اول حسب مورد پس از طی دوره آموزشی و یا شرکت مجدد در آزمون های آیین نامه و عملی رانندگی ،مجددا گواهینامه پ3 موقت یک ساله صادر و تحویل خواهد شد.

1 - مقصر بودن در تصادف منجر به خسارت
2 - متواری شدن از صحنه تصادف جرحی یا فوتی
3 - متواری شدن از صحنه تصادف خسارتی
4 - تجاوز به چپ از خط وسط معابر
5 - عدم حرکت از میان خط عبور
6 - عدم رعایت مقررات هنگام تغییر خط عبور
7 - عبور از محل ممنوع
8 - عدم رعایت حق تقدم عبور واسئل نقلیه و یا عابران پیاده
9 - عدم توقف کامل هنگام مشاهده تابلو ایست قبل از تقاطع
10 - رانندگی با وسیله نقلیه دارای نقص فنی
11 - عبور از چراغ قرمز
12 - عدم رعایت مقررات چراغهای چشمک زن
13 - عدم توجه به فرمان پلیس راهنمایی یا فرمان پلیس مدرسه
14 - دور زدن و یا گردش به چپ یا راست در محل های ممنوع
15 - حرکت به طور مارپیچ
16 - ارتکاب سایر تخلفات رانندگی
17 - محرومیت از رانندگی بر اساس احکام صادره در مراجع قضایی
18 - استفاده از پلاک یا مدارک جعلی (کارت مشخصات وسیله نقلیه ، شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ، کارت بیمه ، معاینه فنی خودرو)
19 - عدم ارائه اطلاعات جدید دارنده گواهینامه پ 3 در صورت تغییر مشخصات فردی یا نشانی(حداکثر تا 10 روز)
20 - رانندگی از ساعت 24 الی 5 بامداد
21 - حمل مسافر
22 - یدک کشیدن ( بکسل کردن) سایر وسایل نقلیه
23 - رانندگی در جاده ها ، بزرگراه ها و آزادراههای برون شهری

مدارک و شرایط دریافت گواهینامهگواهینامه پایه سهگواهینامه پایه دوگواهینامه پایه یکچشم پزشکیکلاسهای تئوریکلاسهای عملیشرایط صدور کاردکس

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper