گاهی اوقات ممكن است زيانها و خساراتی به اتومبيل وارد شود كه از طريق بيمه شخص ثالث و يا حوادثسرنشين قابل جبران نباشد مثل خسارات ناشی از دزدی ، آتش سوزی و يا خساراتی كه بر اثر تقصير بيمه گذار به خودروی مقصر وارد می شود در اين حالت در صورت داشتن بيمه بدنه كليه خسارتهای وارده به اتومبيل را از طريق شركتهای بيمه گر جبران نمود .

در بيمه بدنه اتومبيل خسارتهای وارده به اتومبيل اعم از خسارتهای كلی و جزئی و همچنين سرقت اتومبيل می تواند تحت پوشش خدمات بيمه ای قرار گيرد . خطرات مورد تعهد و تحت پوشش شركتهای بيمه براساس بيمه بدنه اتومبيل را می توان در سه دسته كلی بشرح زير تقسيم بندی كرد .

الف – حوادث اعم از كلی و جزئي
منظور از حادثه در اين بيمه ، تصادف يا برخورد اتومبيل با اشياء و يا برعكس آن است ، خواه اتومبيل در حال حركت باشد و يا در خال توقف . يعنی اگر اتومبيل با موانع و اشياء‌ پيرامون خود برخورد داشته باشد و يا برعكس اشياء متحرك در اطراف به اتومبيل برخورد كند و آسيبی به آن برسد ، با اخذ بيمه بدنه قابل جبران می باشد . هزينه نجات و حمل وسيله نقليه دچار حادثه شده تا اولين تعميرگاه ، حداكثر تا مبلغی از خسارت قابل پرداخت است و همچنين خسارتی كه در جريان حمل اتومبيل به آن وارد می شود نيز قابل پرداخت است در اين قسمت همچنين می توان بطور مثال به واژگون شدن اتومبيل و سقوط اتومبيل نيز اشاره كرد .

ب – آسيب ديدگی اتومبيل در اثر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار
در اينجا آتش سوزی در اثر حادثه يا عوامل بيرونی مد نظر است و اگر آتش سوزی ناشی از ايرادات سيستم الكتريكی اتومبيل در اثر فرسودگی آنها باشد و يا در اثر چسبندگی و عدم عملكرد دستگاههای مكانيكی (گريپاژ) باشد ، تحت پوشش بيمه بدنه نيست .

ج – سرقت كلي
بايد توجه داشته باشيم كه سرقت كلی اتومبيل و همچنين خسارتهای ناشی از عمليات مربوط به دزدی تحت پوشش بيمه بدنه است . ولی سرقت جزئی از اتومبيل در حالت كلی تحت پوشش بيمه بدنه نيست و فقط در صورتيكه موقع خريد بيمه بدنه اتومبيل ، خطرات اضافی را نيز بيمه كنيد ، اين موارد تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل خواهد بود . ضمنا لازم به يادآوری است كه پرداخت خسارت سرقت اتومبيل منوط به اخذ پلاك دائم است و پس از انجام بررسی های لازم ، حداقل سه ماه پس از انجام سرقت قابل پرداخت است . همچنين هر گونه سرقتی كه پس از حادثه رانندگی رخ بدهد قابل پرداخت نيست .

برخی از خطرات اضافی تحت پوشش در بيمه بدنه اتومبيل

همانطوريكه اشاره شد بيمه بدنه اتومبيل خطرات ناشی از حادثه ، آتش سوزی و سرقت كلی را تحت پوشش قرار می دهد . در صورتی كه رانندگان وسايل نقليه تمايل داشته باشند خطرات ديگری از جمله :
-سرقت قطعات و لوازم (سرقت جزئي)
-هزينه اياب و ذهاب تعداد راننده و حذف
-شكستن شيشه و يا شسدن مواد اسيدی ، رنگ و ساير مواد شيميائی برای خودرو
-خسارات ناشی از برخورد قطعات خودرو ، سيل ، زلزله و ...

را نيز بيمه كننده با پرداخت حق بيمه اضافی اين كار ممكن خواهد بود . توجه داشته باشيد كه درخواست بيمه خطرات اضافی منوط به اخذ خطرات اصلی است . يعنی به عنوان مثال اگر راننده ای بخواهد وسايل داخل اتومبيل مانند راديو پخش را در برابر سرقت بيمه كند ، بايد خطرات اصلی مانند حادثه ، حريق و سرقت كلی را نيز بيمه كرده باشد . شرايط تامين خطرات اضافی به صورت فهرست وار به شرح زير می باشد .

1.شرايط مخصوص بيمه سرقت لوازم اتومبيل و هزينه اياب و ذهاب منضم به بيمه نامه اتومبيل سواری شخصی پلاك سفيد

بدينوسيله اعلام موافقت می گردد عليرغم مفاد تبصره ماده 7 و بند 3 ماده پنجم شرايط عمومی و با رعايت ساير شرايط و مقررات بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافی ، سرقت قطعات اصلی و وسايل منصوبه اتومبيل بدون سرقت اتومبيل و همچنين هزينه اياب و ذهاب بيمه گذار ناشی از وسيله نقليه موضوع بيمه ، طبق شرايط زير تحت پوشش می باشد :

بيمه سرقت لوازم اتومبيل
الف : موضوع بيمه : سرقت قطعات اصلی و وسايل منصوبه به اتومبيل ، مندرج در شرايط مخصوص بيمه نامه

ب : تعهد بيمه گر : تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلی و وسايل منصوبه حداكثر تا 20% مبلغ بيمه شده و محدود به 000/000/10 ريال در طول سال بيمه ای می باشد .

تبصره 1 : هر يك از اجزاء چرخ اتومبيل (شامل قالپاق ، رينگ و لاستيك) به تنهايی تحت پوشش نمی باشد

تبصره 2 : تعهد بيمه گر برای راديو پخش فابريك و غيرفابريك باستثنای راديو پخشهای كشوئی ، برابر فاكتور ارائه شده از سوی بيمه گذار و حداكثر تا ميزان دو در صد مبلغ بيمه شده می باشد .

تبصره 3 :‌ راديو پخش كشوئی غيرفابريك تحت پوشش بيمه نبوده و تعهد شركت برای راديو پخش كشوئی فابريك حداكثر 000/500 ريال می باشد .

تبصره 4 : تعهد بيمه گر برای سرقت هر يك از قطعات و وسايل منصوبه ، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می يابد درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت اصلی بيمه گر و اخذ مجوز از مديريت بيمه اتومبيل و بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه خواهد بود .

تبصره 5 : بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامی مبنی بر چگونگی حادثه را ارائه نمايد .

بيمه هزينه اياب و ذهاب

تعهد بيمه گر :
الف : عدم استفاده از وسيله نقليه بايد معلول يكی از خسارات مشمول تعهد بيمه گر (به استثناء سرقت) باشد.

ب : حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت تحت اين پوشش اضافی روزانه معاول 000/30 ريال خواهد بود و مدت آن از سی روز در سال تجاور نخواهد كرد .

ج : مدت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه در هر حادثه بوسيله بيمه گر تعيين می شود .

د : هزينه اياب و ذهاب تعيين شده پس از كسر دو روز بعنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت) قابل پرداخت می باشد و در اعمال حداكثر مدت تعهد بيمه گر (30 روز) و حق بيمه ساليانه ، كسر سال يكسال تلقی می گردد .

2- شرايط خصوصی ساير پوشش تكميلی منضم به بيمه نامه بدنه سواری شخصي
بدينوسيله اعلام موافقت می گردد ، موارد ذيل در صورت پرداخت حق بيمه اضافی تحت پوشش می باشند .

پوشش تكميلی خطر حادثه:
چنانچه در طول مدت بيمه فردی غير از بيمه گذار مبادرت به رانندگی با وسيله نقليه مورد بيمه نمايد و يا اينكه سن راننده كمتر از 30 سال و يا بيشتر از 65 سال باشد با پرداخت اضافه حق بيمه مربوط تحت پوشش تكميلی حادثه خواهد بود . در غير اينصورت خسارت بر مبنای قاعده نسبی حق بيمه محاسبه و تسويه خواهد شد .

پوشش شكست شيشه به تنهايی و به عللی غير از خطرات اصلی :
عليرغم بند 11 ماده 9 در صورت پرداخت حق بيمه اضافی خسارت مربوط به شكست شيشه خودروی مورد بيمه به تنهايی و به عللی غير از خطرات اصلی تحت پوشش بيمه می باشد .

پوشش خسارت ناشی از برخورد با قطعات مورد بيمه :
عليرغم بند 1 ماده 4 با پرداخت حق بيمه اضافی خسارتهای ناشی از برخورد قطعات وسيله نقليه بيمه شده با مورد بيمه تحت پوشش بيمه ای می باشد . (از قبيل برخورد درب موتور با اطاق خودرو و ...)

پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسيدی يا شيميايی :
عليرغم بند 6 ماده 9 با پرداخت حق بيمه اضافی خسارتهای ناشی از اثر انواع گازها ، اسيدها ، مواد روغنی تحت پوشش بيمه ای می باشد .

برخی از خطراتی كه در بيمه بدنه اتومبيل خارج از تعهد شركتهای بيمه هستند .

1.نداشتن گواهينامه رانندگي
2.كاهش بهای وسيله نقليه در نتيجه حادثه يا حريق
3.خسارت وارده در اثر خط كشيدگی يا ميخ كشيدگی بدنه اتومبيل
4.شكست شيشه به تنهائی ( در صورتيكه قابل پرداخت است كه با توافق شركت بيمه باشد .)
5.آسيب به لاستيكها به تنهائی (در صورتی قابل پرداخت است كه با شركت بيمه توافق شده باشد .)
6.خسارت ناشی از يدك كشی و بكسل كشی توسط اتومبيل (بجز مواردی كه مجاز بوده و كليه اصول ايمنی رعايت شده باشد ) و يا استفاده اتومبيل در موارد غير مجاز
7.خسارتهايی كه عمدا توسط بيمه گذار يا راننده وی به هر كسی كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد می آيد .
8.خسارتهای ناشی از ضبط ، توقيف و مصادره اتومبيل توسط ماموران نيروی انتظامي
9.مست بودن يا در حالت عادی نبودن راننده (نظير استعمال مواد مخدر و عدم تعادل ناشی از آن يا مصرف قرص خواب آور)
10.خسارت ناشی از مسابقات اتومبيل رانی ، شرط بندی يا آزمايش سرعت و آموزش رانندگی (در صورتی قابل پرداخت است كه با شركت بيمه توافق شده باشد(
11.خسارت وارده ناشی از حمل موارد سريع الشتعال ، مواد منفجره و اسيد (جزء موارد لازم سوختی اتومبيل)
12.خسارتهای وارده به محموله های وسيله نقليه
13.خسارت ناشی از كهنگی و اسقاط ، عدم مراقبت در نگهداری و يا معايب ساختمانی وسيله نقليه .
14.خسارت ناشی از عدم النفع (مثلا حالتی كه راننده يك تاكسی به دليل تصادف اتومبيل خود ، نتواند كارهای روزمره خود را انجام دهد(
15.خسارت وارده به وسيله نقليه مورد بيمه در اثر اضافه بار ، اضافه مسافر و يا خسارتهای وارده در حين بارگيری و باراندازی .
16.خسارت وارده به زيربندی اتومبيل ، مگر در حالتی كه بدليل واژگونی اتومبيل و يا يك حادثه مشمول بيمه بوجود آمده باشد .
17.زمين لرزه ، سيل ، آتشفشان (در صورتی قابل پرداخت است كه در اين زمينه با بيمه گر توافق شده باشد.)
18.خسارتهای ناشی از خطرات اجتناب ناپذير

عوامل موثر در محاسبه حق بيمه بدنه اتومبيل :

همانطوری كه رانندگان وسايل نقليه اطلاع دارند ، شركتهای بيمه برای محاسبه حق بيمه يكسری اصول و قواعدی داشته و ميزان حق بيمه دريافتی از راننده يك اتومبيل مدل خاص ، بستگی به عوامل مختلفی از جمله مشخصات خودرو ، مدل خودرو و ... دارد . در اين قسمت برخی از اين قواعد و اطلاعات كلی به شرح زير ارائه می شود .

1.در شرايط فعلی اتومبيل های سواری بالای بيست سال بيمه بدنه نمی شوند .
2.اتومبيلهای زير 20 سال سن نيز در 10 سال اول اضافه نرخ ندارند ، اما از سال يازدهم به بعد هر سال 5% اضافه نرخ دارند .
3.مشخصات خودرو از جمله تعداد سيلندرهای آن در محاسبه حق بيمه تاثير دارد . طبيعتا با افزايش قدرت موتور نرخ تعرفه های مورد استفاده جهت بيمه بدنه اتومبيل نيز زياد می شود .
4.رانندگان وسايل نقليه بايد توجه داشته باشند كه شركتهای بيمه در محاسبه حق بيمه در صورتی كه بيمه گذار در سالهای قبل نيز بيمه بوده و هيچ گونه خسارتی نداشته باشد ، در موقع تمديد آن در سالهای قبل نيز بيمه بوده و هيچ گونه خسارتی نداشته باشد ، در موقع تمديد آن در سال بعد از تخفيف عدم خسارت استفاده می كنند
5.موسساتی كه برای كاركنان خود بصورت گروهی بيمه بدنه تهيه می كنند ، با توجه به تعداد اتومبيلهايی كه بيمه می شوند ، در محاسبه حق بيمه آنها تخفيف داده می شود .
6.تخفيف بخاطر نوع حرفه دارنده اتومبيل نيز در محاسبه حق بيمه بدنه تاثير دارد . بعنوان مثال اعضای هيئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی می توانند از تخفيف در حق بيمه بهره مند شوند.
7.از آنجائيكه برخلاف بيمه شخص ثالث ، بيمه بدنه به طور اقساط نيز قابل خريداری است ، در صورتی كه بيمه گذار كل حق بيمه سالانه را به طور نقدی و يكجا در اول قرارداد بپردازد ، معمولا شركتهای بيمه چند در صد تخفيف علاوه بر موارد فوق در نظر می گيرند .
8.در صورتی كه پوشش بيمه ای محدود به يك و يا چند خطر موضوع بيمه باشد حق بيمه به ترتيب زير محاسبه خواهد شد .
خطر آتش سوزی ((خسارات جزئی و كلي)) با اعمال 15 درصد حق بيمه
خطر سرقت ((خسارات جزئی و كلي)) با اعمال 25 درصد حق بيمه
خطر حادثه ((خسارات جزئی و كلي)) با اعمال 70 درصد حق بيمه
خطر فقط خسارات جزئی برای تمام خطرات تحت پوشش با اعمال 70 درصد حق بيمه
خطر فقط خسارات كلی برای تمام خطرات تحت پوشش با اعمال 70 درصد حق بيمه

برخی از اطلاعات ضروری در رابطه با بيمه موتورسيلكت و سواريهای مسافركش :

با توجه به خطرات متعددی كه موتورسيلكت را تهديد می كند شركتهای بيمه بدليل بالا بودن درجه خطر ، با نرخ حق بيمه بالاتری اقدام به بيمه بدنه موتورسيكلت می كنند . معمولا شركتهای بيمه در اين راستا يك حداقل ميزان حق بيمه را در ازای يك ميليون ريال قيمت موتورسيكلت در نظر گرفته و به ازای مبالغ بالاتری درصدی به آن مبلغ اضافه می كنند .

در رابطه با بيمه بدنه سواريهايی كه جهت مسافركشی استفاده می شود نيز بدليل بالا بودن درجه خطراتی كه آنها را تهديد می كند ، حق بيمه بدنه آنها با نرخ بالاتری محاسبه می شود . بنابراين رانندگان وسايل نقليه مثل تاكسيها ، كرايه خطی ، آژانس و تعليم رانندگی بايد توجه داشته باشند كه پرداخت حق بيمه بالاتری نسبت به يك اتومبيل شخصی از طرف آنها ، به دليل بالا بودن احتمال وقوع تصادف در رابطه با وسايل نقليه آنها است .

مروری بر مهمترين شرايط بيمه نامه و وظايف بيمه نامه و وظايف بيمه گذار در بيمه بدنه اتومبيل :

1.در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده ، تعهد بيمه گر از ظهر روز بعد از انتقال به حالت تعليق در می آيد و در صورتيكه مالك جديد ضمن ارائه موافقت كتبی مالك قبلی ، تقاضای ادامه و ابقای بيمه نامه را بنمايد ، بيمه نامه قبلی به اعتبار خود باقی بوده و در غير اينصورت مالك جديد بايد خود بيمه نامه بدنه ديگری خريداری كند.
2.در شرايط فعلی مدت مرور زمان مربوط به كليه دعاوی و شكايتهای ناشی از خريد بيمه بدنه اتومبيل دو سال است . در مورد خسارت ملاك تاريخ وقوع آن و در موارد ديگر از تاريخی كه دعوی صورت پذيرفته است می باشد . يعنی اگر رانندگان وسايل نقليه به هر دليلی جهت دريافت خسارت خود اقدام به شكايت كنند ، دو سال فرصت دارند كه از خود دفاع كرده و مدارك لازم جهت دريافت خسارت را ارائه دهند .
3.بيمه بدنه اتومبيل فقط در داخل ايران اعتبار دارد و برای خارج از كشور نياز به توافق بين بيمه گر و بيمه گذار می باشد .
4.بيمه گذار بايد از جابجا كردن وسيله نقليه مورد بيمه حادثه ديده (جز به دستور مقامهای انتظامی در مواقع لازم) يا تعمير آن خودداری كند ، مگر اينكه قبلا موافقت بيمه گر را در اين زمينه جلب كرده باشد . در غير اينصورت بيمه گر می تواند ادعای خسارت را رد كند .
5.با پرداخت حق بيمه اضافی می توانيد علاوه بر خطرات اصلی بر طبق شرايط عمومی بيمه نامه بدنه اتومبيل ، خطرهای ديگری را نيز تحت پوشش خدمات بيمه ای قرار دهيد .
6.جهت استفاده از مزايای كامل بيمه بدنه اتومبيل ، حتما در موقع خريد بيمه بدنه ، اطلاعات واقعی و درست را به بيمه گر خود اعلام كنيد .
7.بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع حادثه فورا آن را به اطلاع بيمه گر برساند .
8.بيمه گذار بايد برای جلوگيری از افزايش ميزان خسارت و توسعه آن ، كليه اقدامات احتياطی لازم را كه هر كس عرفا از مال خود می كند به عمل آورد .
9.در بيمه بدنه اتومبيل جبران قسمتی از خسارت وارده به اتومبيل شما ، بعنوان فرانشيز بعهده خود شما می باشد .
10.برای جلوگيری از بروز مشكل در موقع دريافت خسارت ، در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی خود كليه اطلاعات لازم از جمله نام و نشانی رانندگان مورد تصادف ، مشخصات ماشين ، نام و نشانی خسارت ديده گان ، نام شهود ، گزارش مقامهای انتظامی و كليه مدارك مربوط به وقوع حوادث و محل تصادف را جمع آوری كرده و به شركت بيمه طرف قرارداد خود ارائه دهيد .

شرايط اعمال تخفيف در بيمه بدنه اتومبيل
انواع تخفيفات قابل ارائه در حق بيمه بيمه نامه بدنه اتومبيل به شرح ذيل می باشد :

1.تخفيف عدم خسارت
در صورتيكه بيمه گذار در مدت يكسال از محل اين بيمه نامه خسارتی دريافت ننموده باشد ، بايد برای تمديد بيمه نامه در سالهای بعد تخفيفات ويژه ای در حق بيمه بدين شرح داده ميشود :

سال اول 25%‌ سال دوم 35% سال سوم 45% و بعد از آن 60% تخفيف جهت بيمه گذار منظور خواهد شد .

2.تخفيف گروهي
در صورتيكه تعداد خودروهای بيمه گذار بالغ بر 51 دستگاه باشد 15% تخفيف اعمال می گردد . در صورتيكه تعداد خودروهای بيمه گذار بالغ بر 100 دستگاه باشد 20% تخفيف اعمال می گردد .

3.تخفيف هيئت عملي
در صورتيكه بيمه گذار از اعضای هيئت عملی دانشگاهها باشد 20% تخفيف اعمال می گردد .

4.تخفيف صفر كيلومتر
در صورتيكه بيش از 30 روز از تاريخ شماره گذاری خودرو نگذشته باشد 20% تخفيف اعمال می گردد .

نحوه پرداخت خسارت بدنه
بيمه گذار موظف است به محض اطلاع وقوع حادثه جريان را بلافاصله و حداكثر ظرف 5 روز به اطلاع بيمه گر برساند و متعاقبا گزارش مقامات انتظامی و كليه مدارك مربوط به علل و كيفيت وقوع حادثه ، تاريخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعاتی كه درباره حادثه در اختيار دارد را به بيمه گر تسليم نمايد .

بررسی برآورد و تعيين خسارت در بيمه بدنه توسط كارشناسان بيمه گر انجام ميشود (( در صورت عدم توافق بيمه گر و بيمه گذار در ميزان خسارت تعيين شده ، برابر مقررات موجود و از طريق داوری موضوع مورد رسيدگی و تجديد نظر قرار خواهد گرفت (( .

لازم به ذكر است بيمه گر می تواند و حق دارد بجای پرداخت خسارت ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير و تحويل نمايد ((منهای ميزان استهلاك محاسبه شده در زمان وقوع خسارت((

ضمناً در صورتی كه در روز وقوع حادثه مبلغ بيمه شده مندرج در بيمه نامه كمتر از قيمت خودرو در روز حادثه باشد ، بيمه گر با توجه به قاعده نسبی فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت روز حادثه خودرو و مورد بيمه ، مسئول جبران خسارت وارده به بيمه گذار خواهد بود .

در مورد پرداخت خسارت تعيين شده 15 روز پس از توافق بيمه گر و بيمه گذار و با اعلام رای داوران در مورد ميزان خسارت تعيين شده ، بيمه گر مبادرت به پرداخت خسارت می نمايد ولی در مورد سرقت مدت 15 روز به 90 روز افزايش می يابد كه از تاريخ اعلام خسارت بيمه گذار به بيمه گر مورد محاسبه قرار می گيرد . چنانچه اتومبيل مسروقه بعد از 90 روز پيدا نشود ، خسارت وارده براساس شرايط عمومی و خصوصی بيمه نامه صادره پرداخت خواهد شد .

لذا شايسته است در صورت بروز حادثه اقدامات ذيل از طريق بيمه گذار صورت گيرد :

1.ارائه مدارك لازم جهت دريافت خسارت شامل :

اهم مدارك لازم جهت دريافت خسارت در بيمه بدنه اتومبيل

1.گزارش مقامهای انتظامی ، گزارش كارشناس تصادفات ، برگهای بازجويی طرفين حادثه و ...
كروكی افسر كاردان فنی نيروی انتظامی بايد شامل اطلاعات مختلفی از جمله تاريخ وقوع حادثه و چگونگی وقوع حادثه باشد .
2.عكس از مواضع آسيب ديده
3.گواهينامه رانندگی در هنگام حادثه (برای دارندگان تاكسی ارائه كارنامه)
4.كارت مشخصات مورد بيمه (كارت شهربانی)
5.اصل بيمه نامه
6.دفترچه پليس راه (فقط برای اتوبوس و مينی بوس)
7.صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مينی بوس)
8.فاكتور لوازم تعويضی در صورت نياز
9.بارنامه (برای كاميونها و تريلرها)

انجام وظايف زير در موقع بروز خسارت و تصادفات رانندگي

اعلام خسارت
بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع خطرات مورد تعهد شركت بيمه ، در اولين فرصت شخصاً و با هر وسيله ممكن از جمله تلفن و غيره ، وقوع حادثه و محل وقوع آن را به اطلاع بيمه گر خود برساند .

جلوگيری از ايجاد و توسعه خسارت
بيمه گذار بايد كليه اقدامات و احتياط های لازم را كه هر كس عرفاً از مال خود می كند به عمل آورد تا بتواند بطور كامل خسارتهای خود را دريافت كند . شركت بيمه به نسبت كوتاهی و قصور بيمه گذار مجبور به عدم پرداخت كامل خسارت به مالك وسيله نقليه است .

بيمه گذار موظف است جز در موارد موافقت قبلی و صريح بيمه گر ، از اقرار به مسئوليت يا مصالحه و توافق با اشخاص ثالث خودداری كرده و در رابطه با قراردادی كه با شركت بيمه بسته حسن نيت داشته و صرف داشتن بيمه ، خودش را مقصر حادثه معرفی نكند . در صورت اثبات خلاف و عدم حسن نيت بيمه گذار ، قرارداد بيمه شما باطل شده و شركت بيمه خسارت را نمی پردازد .

انجام اقدامات لازم به منظور نجات مصدومين حادثه
اگر بيمه گذار همانند هر انسان دلسوز اقدامات لازم را جهت نجات مصدومين حادثه انجام دهد ، در چهارچوب قوانين شركتهای بيمه علاوه بر خسارت وسيله نقليه ، هزينه های اضافی را نيز كه راننده اتومبيل برای نجات مصدومين صرف كرده است ، پرداخت می كند .

خودداری از انتقال يا تعمير اتومبيل
بيمه گذار بايد از جابجا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز به دستور مقامات انتظامی در مواقع لازم) يا تعمير آن خودداری كند ، مگر اينكه قبلاً موافقت بيمه گر را در اين خصوص جلب كرده باشد .

بايد در موقع وقوع حوادث رانندگی ، همانند حالتی كه بيمه نامه اتومبيل نداريد ، اقدامات قانونی را بر عليه مقصر حادثه انجام داده و اگر نياز باشد بر عليه مقصر حادثه شكايت كنيد ، تا در موقع تسويه خسارت مشكلی نداشته و اگر شركت بيمه بعنوان يكی از مدارك پرداخت خسارت ، شكايتنامه شما بر عليه مقصر حادثه را در خواست كند ، ارائه داده و ضمن دريافت خسارت خود از شركت بيمه ، امكان پيگيری و بازيابی خسارت از مقصر حادثه را به شركت بيمه بدهيد . يعنی در حقيقت به ميزان خسارت پرداخت شده ، حقوق بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث كه مسئول وقوع خسارت هستند به بيمه گر منتقل می شود و شركت بيمه می تواند بعد از پرداخت خسارت شما ، مبالغ پرداختی را طبق قانون از مقصر حادثه دريافت كند . پس بيمه گذار موظف است از هر عملی كه دعوای بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل يا نامقدور می ساز خودداری كند .

آشنائی با مفاهيم و موضوعات خسارت بيمه بدنه :

1.مفهوم خسارتهای كلی در بيمه اتومبيل
براساس شرايط عمومی بيمه بدنه اتومبيل ، خسارت كلی در موقعی محقق می يابد كه اتومبيل خسارت ديده بطور كلی از بين رفته تلقی شده و مخارج تعمير و تعويض قسمتهای از بين رفته بلافاصله پس از حادثه از (75-70) در صد قيمت اتومبيل در روز حادثه ، يا مبلغ سرمايه بيمه شده (هر كدام كه كمتر باشد) تجاوز كند . توجه داشته باشيد كه اولاً‌ با پرداخت خسارت كلی در هر حادثه ، ثانياً اگر قرارداد بيمه نامه كوتاه مدت باشد بيمه گذار موظف است حق بيمه سالانه را به بيمه گر بپردازد ، كه در اين حالت مبلغ سالانه حق بيمه بدنه از خسارت پرداختی كسر می شود .

2.مفهوم خسارتهای جزئی در بيمه اتومبيل
اگر مبلغ خسارت كلی تلقی نشده و بيشتر از (75-70) درصد قيمت اتومبيل نباشد ، خسارت جزئی تلقی می شود . در اين حالت بانظر كارشناس ، قيمت قطعات تعويضی مشخص شده و خسارتهای وارده تسويه می شود .در رابطه با هزينه های جزئی بايد توجه داشته باشيم كه خسارت قطعات در طی يكسال مبلغ معينی است كه شركتهای بيمه بر اساس آن اقدام به محاسبه ميزان خسارت می كنند .

3.هزينه های مربوط به حمل و نقل و نجات اتومبيل حادثه ديده
هزينه های مربوط به حمل و نجات اتومبيل حادثه ديده نيز حداكثر تا مبلغ معينی از خسارت قابل پرداخت است .

4.پرداخت هزينه های اياب و ذهاب در بيمه بدنه اتومبيل
امكان دارد كه بدليل حادثه بوجود آمده اتومبيل شما قابل استفاده نباشد و شركت بيمه مبلغی را بعنوان هزينه اياب و ذهاب (درصورتيكه در موقع خريد بيمه نامه اين عامل نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفته و جزء‌ تعهدات شركتهای بيمه باشد) به شما پرداخت كند . البته بايد توجه داشته باشيد كه در شرايط فعلی هزينه اياب و ذهاب در سرقت ، اعم از جزئی و كلی پرداخت نمی شود ، مگر اينكه توافق ديگری در اين زمينه شده باشد . ميزان پرداخت اين نوع هزينه های براساس قوانين و مقررات مربوط به شركتهای بيمه است .

5.موضوع استهلاك اتومبيل در موقع تسويه خسارت
چون لوازم و قطعات اتومبيل شما در طی ساليان كاركرد فرسوده می شود ، در موقع تسويه خسارت مبلغی بعنوان استهلاك از خسارت پراختی كسر می شود . توجه داشته باشيد كه استهلاك فقط در رابطه با خسارتهای جزئی مصداق داشته و در خسارتهای كلی مطرح نيست . در اين زمينه قواعد خاصی وجود دارد . بعنوان مثال شيشه اتومبيل استهلاك ندارد . محاسبه ميزان استهلاك لوازم ديگر اتومبيل مثل باطری ، لاستيك ، جلوبندی ، تسمه پروانه ، لنت ترمز و … نيز تابع قواعد خاصی است كه از طرف شركتهای بيمه اعمال می شود .

6.پرداخت خسارت در بيمه اتومبيل در حالتی كه بيمه گذار مقصر نيست.
در اين حالت اگر اتومبيل مقصر حادثه بيمه نامه شخص ثالث داشته باشد ، معمولاً سعی می شود خسارت اتومبيل شما از طريق بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه و توسط شركتی كه بيمه نامه را فروخته است جبران شود .

اگر طرف مقابل كه با اتومبيل شما تصادف كرده و مقصر نيز می باشد ، بيمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و يا تعهدات بيمه نامه شخص ثالث او كفايت خسارت شما را نكند ، در اين صورت تا سقف تعهدات بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه از بيم نامه آن استفاده می شود و بقيه را شركت بيمه از محل بيمه نامه بدنه خودتان پرداخت خواهد كرد . بعد از پرداخت خسارت شركت بيمه به نمايندگی از طرف مالك وسيله نقليه زيانديده ، (بيمه گذار) خسارت را از مقصر حادثه دريافت خواهد نمود .

7.مرور زمان در پيگيری تسويه خسارتهای بوجود آمده
رانندگان وسايل نقليه بايد توجه داشته باشند كه مرور زمان در بيمه های اتومبيل در شرايط فعلی حداكثر 2 سال پس از بروز حادثه است . در اين مدت بايد پيگيری مقتضی در رابطه با مدارك لازم و نتيجه دعاوی صورت گرفته را مشخص كرده و مدارك آن را

8.فرانشيز در بيمه بدنه اتومبيل
همانطوری كه می دانيد ، فرانشيز مبلغی از خسارت است كه جبران آن بعهده بيمه گذار است . در رابطه با بيمه بدنه اتومبيل برای اينكه رانندگان وسايل نقليه دقت لازم را در رانندگی و حفاظت از اتومبيل خود داشته باشند ، پرداخت مبلغی از خسارت بعنوان فرانشيز بعهده خود راننده وسيله نقليه است . مبلغ فرانشيز با توجه به قوانين و مقررات موجود در شركتهای بيمه محاسبه می شود . مثلاً اگر ميزان فرانشيز يك خسارت خاص مثل شكست شيشه 20%‌ از خسارت بعهده راننده وسيله نقليه يعنی بيمه گذار است .

9.اعمال قاعده نسبی و عدم پرداخت كل خسارت وارده به مالكان وسايل نقليه از طرف شركتهای بيمه
رانندگان وسايل نقليه بايد توجه داشته باشند كه برای دريافت كامل خسارت خود در موقع بروز حادثه ، حتماً بايد مبلغ بيمه شده بر طبق بيمه نامه ، با ارزش واقعی اتومبيل شما برابر باشد . اگر اتومبيلی به مبلغی كمتر از قيمت واقعی بيمه شده باشد ، بر طبق قوانين موجود در شركتهای بيمه ، در صورت وقوع حادثه قاعده نسبی اعمال شده و فقط قسمتی از خسارت به نسبت مبلغ بيمه شده به قيمت واقعی محاسبه و پرداخت می شود .

مثلاً اگر قيمت اتومبيل شما 5 ميليون تومان باشد ولی آن را به ميزان 4 ميليون تومان بيمه كنيد و اتومبيل شما در اثر حادثه رانندگی 600 هزار تومان خسارت داشته باشد ، خسارت قابل پرداخت بشرح زير حساب می شود .

خسارت قابل پرداخت = خسارت وارده به اتومبيل r مبلغ بيمه شده / قيمت واقعی اتومبيل

خسارت قابل پرداخت = 600000 r 4000000 / 5000000 = 480000

چون اتومبيل خود را به قيمت واقعی بيمه نكرده ايد ، شركت بيمه فقط مبلغ 480 هزار تومان به شما خسارت می دهد . همچنين رانندگان وسايل نقليه بايد توجه داشته باشند كه اگر مورد استفاده اتومبيل آنها در طول مدت اعتبار بيمه نامه تغيير يابد ، مراتب را به اطلاع بيمه گر برسانند چرا كه در غير اين صورت به هنگام بروز حادثه ، قاعده نسبی حق بيمه اعمال می شود .

مثلاً راننده ای را در نظر بگيريد كه اتومبيل شخصی خود را بيمه كرده و حق بيمه سالانه آن 150 هزار تومان شده است . اگر اين راننده در وسط قرارداد مورد استفاده اتومبيل خود را تغيير داده و بعنوان مثال در يك آژانس مسافركشی فعاليت كند ، بايد موضوع را به شركت بيمه خود اطلاع دهد و اضافه حق بيمه مربوط به تغيير استفاده از اتومبيل خود را پرداخت كند ، تا در موقع بروز حوادث بتواند خسارت خود را بطور كامل از شركت بيمه دريافت كند . مثلاً اگر به دليل تغيير نوع استفاده از اتومبيل ، حق بيمه واقعی كه بايد اين فرد بپردازد 200 هزار تومان بجای 150 هزار تومان باشد ، اگر خسارتی معادل يك ميليون تومان داشته باشد ، شركت بيمه فقط 750 هزار تومان به او پرداخت خواهد كرد ، چرا كه اين راننده حق بيمه واقعی را پرداخت نكرده است . بنابراين طبق فرمول زير داريم :

خسارت قابل پرداخت = مبلغ خسارت وارده x حق بيمه پرداختی / حق بيمه واقعي

خسارت قابل پرداخت = 1000000 x (مبلغ 150000/200000 ) = 750000

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper