سبقت گرفتن ممنوع

1-در سر پیچ های تندوسربالایی ها که میدان دید راننده کم است.

2-از پنجاه متر مانده به پیچ ها تا پنجاه متر بعد ازآن یا در تقاطع راهها وراه آهن  مگر آنکه بوسیله علائم سبقت مجاز شناخته شده باشد.

3-در مواقعی که روشنایی یا میدان دید به هر علتی کافی نباشد.

4-سبقت از هر وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است مگر در راهی که به مناسبت وجود سه ردیف خط کشی بریده(مقطع)یا بیشتر از سه ردیف این عمل مجاز باشد.

5-برای اتوبوس ها وکامیونها در معابر شهری

6-از یکصد متر مانده به ورودی تونل ها و پلهاتا انتهای آنها

7-درنقاطی که با نصب علائم مخصوص سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد.

8-هنگامیکه وسیله نقلیه ای درفاصله ای نزدیک وغیر ایمن ازروبرو درحال حرکت باشد.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper